Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající :
Pneutip  s.r.o ,  Tovární 315 , Chrudim , zapsaná v obchodním rejstříku  soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou 11068 . ičo:25263188, dič CZ25263188

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními viz občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Objednání zboží

Kupující  prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je automaticky návrhem  kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Zpětná úprava ceny není možná.

Použité pneu lze objednávat pouze v sudých počtech (2,4,6) NELZE Objednat samostatně !

4. Platební podmínky

Objednané zboží hradí zákazník až při převzetí zboží a to formou dobírky. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě  objednávky v hodnotě nad 10.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

5. Reklamace – viz reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Dodací podmínky

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 48 hodin, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající nejdéle 3 dny od potvrzení  objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.
Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. Řidič telefonicky kontaktuje zákazníka v den doručení zásilky, aby s ním domluvil podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 21.hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá PPL CZ s.r.o. oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic), které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k PPL CZ s.r.o.. Doručení může být prováděno i prostřednictvím DPD CZ s.r.o.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.Z důvodu časové prodlevy aktualizace elektronického ceníku a zpracování objednávek je možné, že u hodnot uvedených skladových zásob, tato hodnota nemusí vždy odpovídat skutečnému fyzickému stavu skladových zásob. Zákazník bude po zjištění této skutečnosti neprodleně informován

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje prokazatelné  zaslání e-mailu na administrace@pneutip.cz . Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

8. Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace
Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele :  administrace@pneutip.cz
b) poštou na adresu provozovatele pneubazar.cz  je povinen uvést:
a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.
Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Záruční doba je 2 roky, u použitého zboží zkrácena na 1 rok. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka.

b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

c)  Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
  • poškození zboží přírodními živly,
  • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  • opotřebením po mez stanovenou zákonem.

d) Na použité zboží se poskytujeme záruční dobu 1 rok  dní od převzetí .

e) U použitých pneu nemůže být důvodem reklamace hlučnost . Neposkytujeme kompenzace za práce v pneuservisu provedené jinde než na našich provozovnách.

Postup při výměně (reklamaci) zboží

Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne dodavatel způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může odběratel zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží. Pokud odběratel zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat dodavatele, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu odběratele.

Doporučení při přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

9. Podmínky pro nakupující mimo území ČR

Mimo ČR zboźí nedodáváme

10. Zpětný odběr pneumatik

Místem zpětného odběru pneumatik je sídlo firmy : Tovární 315 , 53701 Chrudim

11. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1.4.2014 

Informace o zboží a tel. objednávky

Po-Ne 9-18 hod.

Nemůžete se nám dovolat?

Zavoláme zpět

Telefon*: